EUROCATCH Disposable ECG Electrodes

Elettrodi ECG monouso